Polityka prywatności

Co oznacza ta informacja?
W niniejszej zakładce podane są informacje dotyczące polityki przyjętej przez firmę odnośnie przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową.

Niniejsze warunki dotyczą osób korzystających z usług internetowych firmy Aermec i są zgodne z Art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196/2003 - Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Warunki te dotyczą wyłącznie strony internetowej firmy Aermec S.p.A. i nie obejmują innych stron, do których linki zawiera strona internetowa firmy Aermec S.p.A.

Administrator danych osobowych
Z tytułu korzystania z usług internetowych oferowanych na stronie, dane dotyczące zidentyfikowanych oraz możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane.
Administratorem danych osobowych jest firma Aermec S.p.A. z siedzibą przy Via Roma 996, 37040 Bevilacqua, Werona (Włochy).

Miejsce przetwarzania danych
Przetwarzanie danych związanych z usługami internetowymi oferowanymi na niniejszej stronie odbywa się we wskazanej wyżej siedzibie głównej firmy Aermec S.p.A. i jest dokonywane jedynie przez personel techniczny wyznaczony przez dział odpowiedzialny za przetwarzanie danych lub przez osoby odpowiedzialne za sporadyczne działania konserwacyjne.

Żadne dane uzyskane poprzez usługi internetowe nie są dalej przekazywane ani przesyłane.

Dane osobowe użytkowników, którzy poprosili o przesłanie im informacji (biuletynów, płyt CD, newsletterów, programów służących do wyboru produktów itp.) są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia danej usługi i są przekazywane stronom trzecim jedynie, gdy jest to konieczne w celu jej świadczenia (na żądanie, jeśli to konieczne, usługa dostawy materiałów).

Rodzaje przetwarzanych danych
Dane wyszukiwania
Oprogramowanie systemów informacyjnych oraz procedury obejmujące obsługę niniejszej strony internetowej podczas swojego normalnego działania pobierają dane osobowe, których przesyłanie odbywa się automatycznie w toku korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych.

Te informacje nie są pobierane w celu ich powiązania z zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, jednak ze względu na ich charakter, poprzez ich przetworzenie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, mogłyby one posłużyć do identyfikacji użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje informacje dotyczące adresu IP lub nazw domen komputerów wykorzystanych przez użytkowników w celu połączenia ze stroną internetową, adresu URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów), powiadomienia o żądanych zasobach, daty żądania, metod wykorzystanych do spełnienia żądania, rozmiaru pliku uzyskanego po przetworzeniu żądania, kodu określającego status odpowiedzi serwera (wykonane, błąd, itp.) oraz innych parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT użytkownika.

Powyższe dane są wykorzystywane w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania strony i monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane po ich przetworzeniu. Dane mogłyby być wykorzystywane w celu określenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw internetowych o negatywnym wpływie na stronę.

Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika
Nieobowiązkowe, jawne i dobrowolne wysłanie e-maila na adresy podane na niniejszej stronie niesie za sobą pozyskanie adresu nadawcy, co jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na żądanie, jak również pozyskanie wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

W następstwie powyższego, informacja o skróconej treści warunków będzie wyświetlana na stronach poświęconych poszczególnym usługom, których może zażądać użytkownik.

Pliki cookies
W celu przesłania plików cookies („ciasteczek”), strona nie pobiera żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do przesyłania informacji osobistych, ani żadne tzw. stałe pliki cookies ani systemy nie są wykorzystywane do śledzenia działań użytkownika.

Wykorzystanie tymczasowych plików cookies (które nie są przechowywane na komputerze użytkownika, i które są usuwane po wyłączeniu przeglądarki) jest ściśle powiązane z ID sesji (stanowiącym przypadkowy ciąg cyfr generowanych przez serwer), co jest niezbędna w celu bezpiecznego i efektywnego korzystania ze strony.

Pliki cookies sesji wykorzystywane na tej stronie pozwalają zablokować inne rozwiązania IT, które mogłyby naruszać poufność nawigacji strony przez użytkowników, i nie pozwalają na przechwycenie danych osobistych użytkowników.

Dobrowolny transfer danych
Niezależnie od informacji dotyczących danych nawigacyjnych, użytkownik może dostarczyć dane osobowe poprzez wysłanie wypełnionego formularza wniosku - lub z wykorzystaniem innych dróg komunikacji - na adres firmy Aermec S.p.A. lub na inny adres określonego w danych kontaktowych biura zajmującego się zbieraniem informacji.

Jeśli takie dane nie zostaną dostarczone firmie, spełnienie żądania nie będzie możliwe.

Metoda przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas niezbędny dla spełnienia żądania, w związku z którym zostały pobrane.

Podjęte zostały specjalne środki bezpieczeństwa w celu wyeliminowania ryzyka utraty danych, niedozwolonego lub niewłaściwego ich wykorzystania oraz nieupoważnionego dostępu.

Prawa interesariuszy
Osoby oraz organizacje, których dotyczą dane osobowe, mają zawsze prawo do uzyskania potwierdzenia, czy firma jest w posiadaniu takich danych, zaznajomienia się z ich treścią oraz źródłem, sprawdzenia ich poprawności oraz zażądania ich zaktualizowania, uzupełnienia lub skorygowania (zgodnie z Art. 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003).

Zgodnie z powyższym artykułem, taka osoba lub organizacja ma prawo do zażądania usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem oraz, jeśli istnieje ku temu powód, wstrzymania ich przetwarzania.

Stosowane żądania w tym zakresie należy składać na adres: Aermec S.p.A., Via Roma 996, Bevilacqua – Werona, Włochy.